Tuesday, 22 December 2015

מבוכה לממשלה: בג"ץ מחזיר לתיקונים את תוכנית הפיתוח של לווייתן

שופטי העליון אישרו כי מתקני קליטת הגז יוקמו בעמק חפר ובחגית ■ בה בעת, קבעו השופטים כי תוכנית המתאר הממשלתית לא קבעה מה יהיה שיעור הטיפול בגז בים לעומת היבשה – והקציבו 18 חודשים לתיקון

No comments:

Post a Comment